Sepän pajasta uniikit suomalaiset korut 

Yli 50€ ostokset ilman toimitusmaksua kupongilla   ”toimitus”

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Höijer-Brummer:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.1.2021. Viimeisin muutos 21.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Kultaseppä Höijer-Brummer
Keskimaantie 14
31810 Oriniemi
Puh. 0405388016
Sähköpostiosoite: hoijer.brummer@gmail.com
Y-tunnus 3113109-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tarja Höijer-Brummer
Keskimaantie 14
31810 Oriniemi
Puh. 0405388016
Sähköpostiosoite: t.a.hoijer@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Höijer-Brummer asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja asiakassuhde.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:
– Yksityisasiakkaan nimi
– Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka)
– Sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivujen osoite
– Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
– Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö.
– Markkinointiluvat (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti, sähköposti ja kohdennettu digitaalinen mainonta)
– Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot.
– Osallistuminen Höijer-Brummer järjestämiin arvontoihin
– Myös ostoihin ja tilaustöihin liittyvät hänen omat ns. korumitat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa.

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja markkinointiin, maksujen valvontaan sekä palvelun että liiketoiminnan kehittämiseen.
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan tilauksen- tai suunnittelutyön alkamisen yhteydessä.

Kultaseppä Höijer-Brummer saattaa käyttää tietoja myös etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön Höijer-Brummer yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden on oikeutettu käyttämään työtehtävän puolesta ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti allekirjoitettuna yrityksen viralliseen osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa.
Tiedot luovutetaan kirjallisesti pyytäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai hänen halutessaan postitse (ei kirjattuna).

Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Kun käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja.

Ota yhteyttä